องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์